MAAKMOR [MM]
Halimah    Habsah    Ambariah    Rais  Arshad  Said  Mariam  Abd Hamid  Abd Kadir 
Married to Umar Mat Saman Married to Samsuri Married to Maughni Married to Jurimah Mat Sadri Married to Arba'iyah MMA@1
Married to Rais Maakmor sps2
Children: Children: Children: Children: Children: ?? ?? ?? Children:
Norsiah Umar Rahmah Mokti Hj Moghni Roznita Hj Rais Ismail Arshad Suhana Abd Kadir
 Jame'ah Umar  Samsuri Mustafa Kamal Maughni Salmiah Hj Rais Ishak Arshad Shuhaidy Abd Kadir
Idris Umar Abd Wahab Samsuri Mohd. Madabighi Maughni Saadiah Hj Rais Yaacob Arshad
Fatimah Umar Mohsin Fadzli Shamsuri,  Hassan Maughni Jabidah Hj Rais Haris Arshad
Mohd Abd Mahi Umar Yaruddin Hussin Maughni Andung @Faridah Rais Siti Esah Arsat
Shamsudin Umar Supiah Lt Col Abd Rashid Maughni Mohd Puji Rais
Muhamad Umar Esah Samsuri Fuad Maughni Intan Rais
Sulaiman Iyang
Utk melihat anak2 mereka, sila klik pautan bagi nama yang berkenaan di atas.